Block Contact:

... vào Chặn Liên hệ Block Contact . Làm thế nào để thêm một số người nào đó vào danh sách Chặn của bạn thông qua các ứng dụng tin nhắn Khởi động ứng dụng tin nhắn từ màn hình chủ của iPhone hoặc ...