Fresh Paint:

Mở ra khả năng sáng tạo tiềm ẩn của bạn với Fresh Paint - hãy tạo nên những bức vẽ tuyệt vời từ ý tưởng lớn của mình. Fresh Paint là một ứng dụng vui và dễ dùng. Bạn có thể tự mình tạo ra bức vẽ hoặc chuyển ...
Nó chỉ là một vài ngày trước đó Microsoft đã công bố một số thay đổi sắp tới cho ứng dụng Fresh Paint trên Windows Phone và Windows 8. Các phiên bản Windows 8 là nhận được cập nhật vào cuối tuần này khi ...