Notification Center:

Theo NokiaPowerUser, cùng một nguồn tin cung cấp cho họ thông tin về Appetile và Notification Center, hôm nay đã gửi cho họ ảnh chụp của extras+info và chúng ta có thể thấy rõ tên gọi của bản cập nhật ...